[tintuc]
Tạo rule trong firewall cho phep port tương ứng được đi vào mạng Tiến hành NAT Port ra theo interface tương ứng


[/tintuc]

BACK TO TOP