[tintuc]

Mô hình
  • Wan 1 : eth0 , pppoe0
  • Wan 2 : eth1, pppoe1
  • Lan : interface switch0 : 192.168.10.0/24 ( group của các interface eth2,3,4 )
  • Vlan 20 : 192.168.20.0/24 cho wifi
Lưu ý :
  • Firmware hỗ trợ Loadbalance từ bản 1.9.x trở lên
  • Ở chế độ mặc định Router sẽ có IP : 192.168.1.1 được gán vào eth0 và không cấp DHCP nên ta cần đặt IP tĩnh cho card mạng PC lớp 192.168.1.x /24 để kết nối vào Router
I.Cấu hình cơ bản
Login vào Router user/pass mặc định ubnt/ubnt -> Wizards -> Load Balancing -> chọn port wan -> chọn IP Local và user,pass router -> Apply

II. Cấu hình port WAN
  • Đối với các line net chạy bình thường không sử dụng vlan thì chỉ cần nhập account và pass pppoe của line net vào là xong
  • Đối với line có sử dụng vlan cho pppoe thì ta làm như sau :
+ Vẫn cấu hình các bước cơ bản ở trên để hoàn thiện Load Balance
+ Tạo Vlan ID tương ứng với nhà mạng


III. Cấu hình VLAN 20 cho wifi
  • Tạo VLAN ID cho WiFi[/tintuc]

BACK TO TOP