[tintuc]

Chọn tên wifi để hiển thị trang chào : Setting -> Wireless Networks-> chọn tên wifi -> edit -> check vào ô “Apply guest policies (captive portal, guest authentication, access)” -> lưu1. Hiển thị ảnh và nút nhấn đi internet ( thời gian tự động kích người ra, sau khi nhấn nút sẽ trỏ đến trang web khác )

2. Hiển thị hình ảnh và có ô để nhập mã voucher, đăng nhặp bằng tài khoản Facebook, Google+


[/tintuc]

BACK TO TOP